Unikat v. Mecklenburg  genannt "Kati" gew.: 06.01.2015

VJP 69 P, HZP175 P,sil.,BP M-V , Formwert v,v,v

M:Meta v. Mecklenburg gen. Melly

V.:Edelbert v. Walhalla